Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

25 Sena Anniversarju 1986 - 2011

Progett tal-Anniversarju

 Ghall-okkazjoni tal-25 sena mit-twaqqif tal-Ghaqda taghna il-kumitat haseb biex jirrestawra l-Altar iddedikat lil San Guzepp li ghandna fil-lokal stess sabiex jiehu d-dehra li jixraqlu.  L-artist u membru Renzo Gauci hejja disinn ghal dan il-progett u x-xoghol kollu mistenni jkun lest ghal Mejju li gej biex jigi inawgurat ufficjalment f'okkazjoni specjali.

 

L-ewwel  fazi ...

 

L-ewwel fazi tal-progett kienet tikkonsisti fir-restawr tal-altar innifsu.  Inhademt targa gdida fl-injam sabiex tigi tikkumplimenta l-istess altar u mbghad dan gie mizbugh u rhamat mill-gdid.  Ix-xoghol kollu sar mill-membri Pio Borg u tlesta f'Jannar ta' din is-sena.

It-tieni  fazi ...

Ix-xoghol tkompla wara l-festi tal-Ghid.  Inhademt is-sopraporta l-gdida ghal duq il-kwadru tal-altar mill-membru Pio Borg waqt li s-sinjura Rose Muscat hadet hsieb thit il-purtieri.

It-Tielet  fazi ...

Xoghol fuq l-irhama kommemorattiva li qed issir mill-membru Abraham Bellia